AD 2011 nr 37

Enda kvinna ad Ungdom Vacker aktieägarmötet

Ett flygbolag har i en enlighet med en så kallad avtalsturlista sagt upp bl. De lokala avtalsparterna angav i överenskommelsen om avtalsturlistan att en del av den övertalighet som förelåg skulle hanteras genom uppsägningar av de arbetstagare som var pensionsberättigade, eftersom de därigenom hade sin försörjning tryggad. Av det mellan avtalsparterna gällande kollektivavtalet framgår att pensionsberättigad är den som fyllt 60 år. Tvisten har avsett huvudsakligen två frågor. Den ena frågan har avsett om åtgärden att säga upp de 25 kabinanställda, i enlighet med den överenskomna avtalsturlistan, inneburit att arbetstagarna utsatts för åldersdiskriminering i strid mot diskrimineringslagen och om uppsägningarna varit sakligt grundade enligt anställningsskyddslagen. Den andra frågan har avsett om de 25 arbetstagarna utsatts för åldersdiskriminering i strid mot diskrimineringslagen genom att de i den lokala överenskommelsen även undantagits från företrädesrätt till återanställning. Överenskommelsen innebar dels uppsägning av de kabinanställda som var pensionsberättigade, dels att dessa arbetstagare inte skulle ha rätt till företrädesrätt till återanställning. Överenskommelsen omfattade 49 arbetstagare.

AD 2005 nr 69

Ett kyrklig samfällighet har med förbigående bruten en kvinnlig sökande anställt en hane som kyrkoherde. Arbetsdomstolen har funnit att mannen och kvinnan har haft inom huvudsak likvärdiga meriter samt att det gjorts antagligt att diskriminering förekommit. Fråga om det har visats att samfällighetens anställningsbeslut saknat samband med könstillhörighet. Svenska kyrkans Församlingsförbund och Häverö och Singö församlingars kyrkliga samfällighet i Hallstavik.

AD nr 37 | ngi2009.eu

Inom ditt pass står det likaså en bokstav. Förut ditt juridiska kön. Du kan byta ditt juridiska kön.Leave a comment