Lista över bidrag att söka

Möt de killar Sverige script

Andel som utsatts för misshandel Självrapporterad utsatthet för misshandel —¹. Källa: NTU. Resultaten för utsatthet — är omräknade, eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod. Utsattheten för allvarlig misshandel kan av metodologiska anledningar inte jämföras med åren före metodbytet, vilket gör att resultaten enbart finns redovisade för åren och Den Nationella trygghetsundersökningen NTU visar att 3,6 procent av befolkningen 16—84 år uppger att de utsattes för misshandelvilket skulle motsvara cirka   personer om det räknas om till antal utsatta personer i befolkningen.

Utsatthet för allvarlig misshandel i olika åldersgrupper

Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential 1 - 5 kr Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig undervisning eller forskning, att främja svensk ungdoms vård och uppfostran eller utbildning samt att främja behandling av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta svenska medborgare. Stiftelsens program inom inlärning och satsning på barnverksamhet, Stiftelsen utlyser medel för projektanslag. Stiftelsens stipendieprogram, post-doc program inom miljö och energi bred Stanford University. Stiftelsen stödjer företrädesvis projekt inom områdena humaniora och lärande.

Könsfördelning

Skolning Män har förlorat jobb på bas av pandemin — kvinnor inkomster Hushållning Eftersom arbetsmarknaden är könssegregerad har coronapandemin slagit olika hårt mot män samt kvinnor. Män har i större extension förlorat sina jobb i mansdominerande branscher som drabbats hårt av uppsägningar. Ytterligare kvinnor än män har behållit avta jobb men har förlorat inkomster gällande grund av att de varit hemma för vård av sjuka barn. Beskåda Jämställdhetsmyndighetens samlade information om coronapandemin armé. Det finns också skillnader i vilka som driver företag, där en bamse majoritet är män.

Andra aktörer

Hemsida: www. Målgruppen är män, kvinnor, transpersoner och ickebinära som lever med autismspektrumtillstånd samt yrkesverksamma som möter gruppen. Målgruppen kommer involveras i utformandet av tematiska cafékvällar, samt utbilda yrkesverksamma inom tre LSS-verksamheter kopplat till bland annat bifall och jämställdhet, samt rättigheter. Projektet genomförs med bakgrund i internationell forskning såsom visar att personer med autismspektrumtillståndet vanligtvis har mindre tillgång till sexualundervisning ännu majoritetsbefolkningen och erfarenhet visar att bland annat fördomar tenderar att hämma personers möjlighet att uttrycka sexualitet. Projektets ambition är att den sexuella och reproduktiva hälsan för personer med autismspektrumtillstånd ska vara jämställd och fri från våld. Ansökan beviljas inom bidragets särskilda specialitet främja ekonomisk jämställdhet för kvinnor tillsammans funktionsnedsättning. Projektet ska genomföras med elevgrupper på 30 högstadie- och gymnasieskolor inom socioekonomiskt utsatta områden i Uppsala län. Genom workshops och fördjupande samtal försåvitt bland annat könsnormer och våld inom nära relationer ska ungas kunskap samt medvetenhet öka, en ny metod utvecklas, utvärderas och spridas till riksorganisationer, skolor och andra relevanta aktörer. Arbetsgruppsträffar, referensgruppsträffar, projektledning och utbildning av informatörer är exempel på insatser som ingår inom projektet.

Möt de killar Sverige i mailorder

Statistikpublikationer

Tillägg — Tabeller — Försörjningshinder och avsikt med ekonomiskt bistånd Statistikdatabas för egna sammanställningar I statistikdatabasen om ekonomiskt hjälp kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller. Det går att dela opp på bland annat ekonomiskt bistånd inberäknad respektive exklusive introduktionsersättning, antal barn samt antal biståndshushåll. Statistikdatabas ekonomiskt bistånd per månad Beställa anpassad statistik Om ni inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov. Beställa data för forskning Här hittar du information om hur du utför för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas bruten sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Stöd till innovationer inom universell utformning, Delaktighetsdagen 2019Leave a comment